Certificering

De zekerheid van werken volgens de norm

 
   
       

     Certificaat ISO                             Certificaat VCA                       Cert. Onder de haak                 Cert. Boven de haak   

DiLAGO werkt geheel volgens de werkvoorschriften van de EKH. Tests worden uitgevoerd volgens de meest moderne methoden en richtlijnen. DiLAGO beschikt hiertoe over een door TNO goedgekeurde hydraulische testbank. Alle geteste items worden in onze jaarkleur of in de door u gewenste huiskleur gespoten. De door ons verrichtte werkzaamheden vindt u terug op het inspectierapport. Al deze gegevens worden eveneens in onze database opgeslagen.

Uiteraard leveren wij voor elk item een nieuw certificaat of wordt het bestaande certificaat gratis bijgewerkt.

   

OPRICHTING EKH

De EKH is opgericht op 14 september 1993. Het initiatief tot oprichting van de EKH is genomen omdat de overheid besloot de Inspectie van de Havenarbeid, die toezicht uitoefende op naleving van wetten en normen bij het keuren van hijsgereedschappen, op te heffen.

Binnen de EKH zijn keurbedrijven van hijs- en hefmiddelen (dit zijn zowel hijs- en hefgereedschappen als hijs- en hefwerktuigen) verenigd. Deze bedrijven kunnen participeren in een sectie Hijs- en hefgereedschappen (“onder de haak”) en/of een sectie Hijskranen (“boven de haak”).

De keurende werkzaamheden die bedrijven verrichten, gebeuren volgens EKH voorschriften.

DOELSTELLING

De EKH heeft zich ten doel gesteld de wettelijke normen en richtlijnen, die van toepassing zijn op hijs- en hefmiddelen, op eenduidige wijze in praktijk te brengen. Daartoe heeft de EKH ten behoeve van beide secties werkvoorschriften opgesteld. De aangesloten bedrijven verplichten zich bij levering, keuring en beproeving van hijs- en hefmiddelen deze werkvoorschriften te volgen.

In de EKH werkvoorschriften zijn de officiële regels en richtlijnen opgenomen en daar waar nodig aangevuld met nadere eisen voortkomend uit de specifieke kennis en ervaring binnen de branche van hijs- en hefmiddelen. Deze combinatie biedt een zeer goede garantie voor een adequate levering en keuring door de EKH-leden. Als een cliënt niet tevreden is over hoe de keuring verricht is, dan kan een beroep op een onafhankelijke Klachtencommissie worden gedaan.

VOORWAARDEN

Voor het lidmaatschap EKH geldt sinds januari 2001 als eis dat het keurbedrijf beschikt over een ISO 9000 certificaat.

Voor de sectie Hijs- en hefgereedschappen ("onder de haak") geldt dat het keurbedrijf daarvoor moet beschikken over voldoende deskundig personeel, een gekalibreerde trekbank en alle andere voor de keuring noodzakelijke apparatuur.
Om de deskundigheid binnen het keurbedrijf te waarborgen ontwikkelt EKH een opleiding die moet leiden tot een certificaat vakbekwaamheid voor “keurmeester hijs- en hefgereedschappen”.


 

Na totstandkoming van opleiding en examen zal het in vast dienstverband hebben van een gecertificeerde keurmeester hijs- en hefgereedschappen verplicht worden.
Bij de uitvoering van hun werkzaamheden hanteren zij de EKH werkvoorschriften voor hijs- en hefgereedschappen.

Voor de sectie Hijskranen ("boven de haak") geldt eveneens dat het uitvoerend personeel moet beschikken over specifieke deskundigheid.

Vanaf begin 2001 loopt de opleiding Keurmeester Hijskranen, die leidt tot een examen en certificaat vakbekwaamheid voor “keurmeester hijskranen”.
Leden van de sectie hijskranen zijn verplicht tenminste één gecertificeerde keurmeester hijskranen in vast dienstverband te hebben.

Bij de uitvoering van hun werkzaamheden hanteren zij de EKH werkvoorschriften voor de kraankeurmeester.

EKH CERTIFICERING

Bedrijven die lid zijn van één der of beide secties worden jaarlijks door een onafhankelijke auditor beoordeeld, aan de hand van de EKH Checklist. Hierbij wordt ondermeer gecontroleerd op de naleving van de werkvoorschriften. Tevens wordt daarbij de uitvoering van de verrichte keuringen en de deskundigheid van de keurmeesters beoordeeld.

Voldoen de bedrijven aan alle voorwaarden dan ontvangen zij het EKH-certificaat en mogen zij het EKH-logo als keurmerk gebruiken.

Keurbedrijven voor hijs- en hefgereedschappen mogen dan de EKH productcertificaten voor hijsgereedschappen gebruiken.

Keurbedrijven hijskranen mogen dan het EKH keuringsrapport en de EKH keuringssticker gebruiken.

De EKH Checklist beschrijft de werkwijze, die moet worden gevolgd bij de certificatie van EKH keurbedrijven volgens deze EKH Checklist, versie 2004/11.

Het beschrijft de werkzaamheden die door zowel de auditor als het EKH bedrijf moeten worden verricht om het certificatieproces te volbrengen.

BELANGENBEHARTIGING

De vereniging EKH onderhoudt contacten met diverse Ministeries, met publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instellingen, daar waar dat noodzakelijk is voor het behartigen van de belangen van de leden in algemene zin. Daartoe is de vereniging ook aangesloten bij de TCVT (stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport). Naast algemene belangenbehartiging heeft onze vereniging een taak op het gebied van informatie, voorlichting en advies aan de leden.

Een EKH-lid kan gebruik maken van alle algemene zaken en diensten van de vereniging alsmede specifiek voor de EKH bestemde zaken en diensten.

Ter verdere ondersteuning van de bedrijfsvoering door de aangesloten leden, doet de EKH het volgende:

  • het vaststellen van algemene leveringsvoorwaarden;
  • het verzorgen van een website en informatiebulletin, de EKH Nieuwsbrief;
  • het bevorderen van de goede onderlinge verstandhouding tussen de leden;
  • het voorzien in een Klachtencommissie die onafhankelijk klachten van klanten over leden kan behandelen;
  • het nauwkeurig volgen van wetgeving en normen van belang voor onze bedrijfstak.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.ekh.nl